Fylkesmannens ulike ansikter

 

Fylkesmiljøvernsjef Odd Kjos-Hansen forklarer i Aftenbladet hvorfor det ikke skal være tillatt å bygge hytter på sørsiden av Lysefjorden. Når Aftenbladet først har tatt opp denne saken, er det prisverdig at fylkesmiljøvernsjefen begrunner sine standpunkt i avisen.

 

Jeg har vanligvis stor sans for det arbeidet fylkesmannen gjør i forhold til strandsonen. Denne gangen reagerer jeg imidlertid. Mitt ankepunkt dreier seg om tilfeldige avgjørelser. Jeg har sett en del slike. Disse er et mye større problem for strandsonearbeidet, enn fylkesmannens fasthet er det. Selv bor jeg like ved et unikt verneverdig våtmarksområde i Stavanger kommune. Området er regulert til friareal. De omkringliggende reguleringsplanene tillater likevel boligbygging langt ned i 100-metersbeltet. Greit nok. Sett fra et historisk ståsted.

 

Det som finnes av reguleringsbestemmelser gjenspeiler at vi er i strandsonen. Bebyggelsen skal være lav. Omgivelsene skal tas hensyn til. Osv. Likevel klarer Stavanger kommune å rote det til for seg. Både i forhold til settingen, i forhold til ideelle målsettinger, i forhold til å følge reguleringsplanen, i forhold til bruken av dispensasjon og i forhold til ulikebehandling grunneiere i mellom. Og kommunen får det stort sett som den vil hos fylkesmannen. Ordet innsigelse er ikke å se. Her er det viktig for fylkesmannen å markere lokaldemokratiets rett til selv å bestemme.

 

Med et slikt utgangspunkt oppleves standhaftigheten vi ser i Lysefjorden, og andre fjorder, tilfeldig og påtatt. Det blir direkte galt om bygderogaland skal være pålagt strengere lovanvendelser enn de mer urbane delene av fylket. Hvor rekreasjonsbehovet er stort og grøntområdene klart er en mangelvare. I fylkets mer grisgrendte strøk kan en endog oppleve å bli nektet hyttebygging utenfor 100-metersbeltet fordi dette vil trekke fellesaktiviteter til strandsonen. Og jeg som trodde strandloven og dens oppfølgere ønsket fellesløsningene og fellesskapet velkommen til akkurat strandsonen.

 

Fylkesmannen må i mediene tidvis tåle sterk kritikk for sine avgjørelser. Noe av dette er dessverre selvforskyldt. Usammenhengende beslutninger, tilfeldigheter og synsing i konflikt med egne målsettinger, bidrar til å forsterke protestene. Eksempelvis finnes det ingen saklig grunn for at Stavanger kommune, med fylkesmannens velsignelse, over tid har fått bryte reguleringsplanen med den konsekvens at et enestående strand- og våtmarksområde bit for bit forringes. Mens man langt borte fra strandsonepresset, i en bratt steinur ovenfor veien langs Lysefjorden, har behov for å diktere lokalsamfunnet. Slikt forstår ikke folk flest, og det skal de heller ikke.

 

 

 

Dette leserinnlegget er skrevet av Torgeir H. Persett  i  Stavanger Aftenblad   - Januar 2006.

 

Aftenbladets leder 16. januar 2006

 

Fylkesmiljøvernsjefens svar på tiltale